ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่ตั้ง 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมื่อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ (+66)43-202 845  (+66)86-4585626   Fax. (+66)43-202 849  Email: mechkku@kku.ac.th