หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ที่ตั้ง 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมื่อง อ.เมือง จ.ขอนแ่ก่น 40002
โทรศัพท์l. (+66)43-202 845  (+66)86-4585626   Fax. (+66)43-202 849
         Email: mechkku@kku.ac.th