กรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ชุดปัจจุบัน)


รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์

กรรมการ

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

กรรมการ

ผศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต

กรรมการ

ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขกำเนิด

กรรมการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร

กรรมการ

อ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน

กรรมการ

นายวินัย ใหม่คามิ

กรรมการ

อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล

กรรมการและเลขานุการ


 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ