อัตราค่าบริการยืมเครื่องมือและครุภัณฑ์ต่างๆ


  1. ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     (ตามตกลงกับหน่วยงานภายนอก)
  2.ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      จำนวน 200 บาท/วัน
  3. ภายในคณะฯ
      จำนวน 200 บาท/วัน  ความ
  4. ภายในภาควิชาฯ
      จำนวน 200 บาท/วัน
**อัตราค่าบริการ 1 เครื่องมือ ต่อ 1 วัน**


รายการอุปกรณ์ เครื่องมือวัดต่างๆ ที่มีอัตราค่าบริการ

ลำดับที่

รายการ

1 เครื่องมือวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (Air Quality Meter)
ยี่ห้อ Testo รุ่น Testo 435 Multi Fuction
2 เครื่องวัดวิเคราะห์การเผาไหม้วัดปล่องไฟ (Fluegas) ยี่ห้อ Testo รุ่น Testo 340
3 เครืองวัด Biogas ยี่ห้อ Geotech รุ่น Biogas Check
4 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Power Analyzer)
ยี่ห้อ Chauvin Arnoux รุ่น CA 8332 B
5 เครื่องวัดอัตราการไหล (Flowmeter Meter) ยี่ห้อ Micronics รุ่น PF 330
6 เครื่องวัดวิเคราะห์การเผาไหม้เครื่องยนต์สันดาบภายในเครื่องยนต์ (Engin Analyzer)


 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ