ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202845 โทรสาร 043-202849
E-mail: mechkku@kku.ac.th
Website: http://www.mech.kku.ac.th