หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท - เอก

1 ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
2 รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 1. Evaluation of mechanical properties of cement
bond using in tibia replacement by finite element
method and biomechanical test
2. 3D geometrical assessment of tibia using a reverse engineering technique
3 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
4 ผศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน 1. Hydrokinetic water turbine 
2. Wind turbine
5 ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์
6 อ.ดร.ณัณธิวัฒน์ พลดี
7 อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล

การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลาลูกหีบในอุตสาหกรรม
น้ำตาลด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์