รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก Energy Asian Institute of Technology  
โท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |