ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก วิศวกรรมเครื่องกล ์New South Wales University Australia
โท วิศวกรรมเครื่องกล    
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด | ME-NETT28