อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก วิศวกรรมเึครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
โท วิศวกรรมเึครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
ตรี วิศวกรรมเึครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |