อ.ดร.เขมจิต เสนา

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
โท - ตรี วิศวกรรมเครื่องกล RWTH Aachen University Germany
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |