รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก วิศวกรรมเครื่องกล Niggata University ญี่ปุ่น
โท วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT ญี่ปุ่น
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

   Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |