อ.คมสัน วิชชวุต

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

โท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |