รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

ประวัติและผลงาน


การศึกษา

ปริญญา

ปี

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

Ph.D. 1990

Mechanical
Engineering

Melbourne University Australia
M.Eng.Sc. 1982 The University of Melbourne, Australia Australia
B.E. 1979 New South Wales University Canada

ประวัติและผลงาน:

โครงการวิจัย:

บทความ:

Scopus Linkหน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |