อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |