ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 3-14/2557
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน

1.1

สรุปการเงินของภาควิชาฯ ปีงบประมาณ 2557 (*ข้อมูลการเิบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์*)

ประธาน

1.2

แจ้งงบจัดสรรครุภัณฑ์ “ชุดทดสอบสมรรถนะยานยนต์”  1 ชุด ของภาควิชาฯจำนวน 5,500,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558 (-ไม่มีเอกสาร-)

ประธาน

1.3

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการของภาควิชาฯ จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประธาน

1.4

การจ้างต่ออาจารย์ต่างประเทศ Mr.Peter ประจำปีงบประมาณ 2558 (-ไม่มีเอกสาร-)

ประธาน

1.5

ความก้าวหน้าของการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประธาน

1.6

Tentative Program
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2-13/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา

ประธาน

5.1

พิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของภาควิชาฯ ปีงบประมาณ 2558
[แผนฯ ปีงบงบ 58] [กรรมการดำเนินงาน 9 ชุด] [ตัวชี้วัดภาควิชา 48 ตัว][ME GEAR System]

ประธาน

5.2

พิจารณา (ร่าง) ประกาศภาควิชาฯ ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง การขอใช้งานอาคารปฎิบัติการ
ของบุคลากรและนักศึกษา
[แบบฟอร์มใบคำร้องขอใช้พื้นที่/อาคาร]

ประธาน

5.3

พิจารณา (ร่าง) ประกาศภาควิชาฯ ฉบับที่ 15/2557 เรื่องการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการของบุคลากรและนักศึกษา

ประธาน

5.4

พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำภาควิชา