เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สายปฏิบัติการ


นายวินัย ใหม่คามิ
หัวหน้าตึกปฏิบัติการ ชำนาญการ 8


นายพงษ์พันธ์ ขยันเยี่ยม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


นายจักร์พลช ศรีกลชาญ
นายช่างเทคนิค


นายศุภชัย สมบัติหา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


นายครรชิต จันทร์โท
ครูปฏิบัติการ


นายนารถพงศ์ พระชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


สายงานสารบรรณ


นางจีระนันท์ มณีสุต
หัวหน้างานสารบรรณ


นายเอกพล อุปชิตกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)


นายธนากร ตั้งจิตประสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)


นางสาวเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)


นางสาววราพร ศรีไพร
นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษาและพลังงาน)


งานคนสวน-แม่บ้าน


นายสงคราม มีเศษ
คนสวน


นายสมใจ ดีรักษา
คนสวน


นายสุกัญญา เกิดศิลป์
แม่บ้าน


นางลำพรรณ์ ดีรักษา
แม่บ้าน


 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ