ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ฉบับที่ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการของภาควิชาฯ


ฉบับที่ 2/2556 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่มีการตีพิมพ์บทความในวารสารฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus สำหรับนักศึุกษาระดับบัณฑิตศึกษา


 ฉบับที่ 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ

 ฉบับที่ 4/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานของภาควิชาฯ

 ฉบับที่ 5/2556 เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ฉบับที่ 6/2556 เรื่อง ความสามารถขั้นต่ำบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลของภาควิชาฯ

 ฉบับที่ 7/2556 เรื่อง

 ฉบับที่ 8/2556 เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการของภาควิชา

 ฉบับที่ 9/2556 เรื่อง รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอัตราค่าบริการของภาควิชาฯ
 ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าบำรุงของภาควิชาจากการให้บริการวิชาการและวิจัย

 ฉบับที่ 11/2556 เรื่อง ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศของภาควิชา

 ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม 5 ส.


 ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ การผลิตหนังสือ ตำรา
เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน คู่ีมือการทำงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งงานที่สูงขึ้นและใช้ในการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาใหม่


 ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง การขอใช้งานอาคารปฏิบัติการของบุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาฯ


 ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง การขอใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการของบุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาฯ

  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ