บริการทางวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

อัตราค่าบริการทดสอบ ความร้อน (ฺBomb)

1. ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   ความร้อน (Heat Value) 2,000 บาท
2.ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ความร้อน (Heat Value) 1,500 บาท
3. ภายในคณะฯ
   ความร้อน (Heat Value) 1,000 บาท
4. ภายในภาควิชาฯ
  ความร้อน (Heat Value) 750 บาท
  **อัตราค่าบริการ ต่อ 1 ตัวอย่าง* 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ