บริการทางวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

อัตราค่าบริการทดสอบ ความหนืด

1. ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ความหนืด (Viscosity) 800 บาท
2.ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ความหนืด (Viscosity) 600 บาท
3. ภายในคณะฯ
  ความหนืด (Viscosity) 400 บาท
4. ภายในภาควิชาฯ
ความหนืด (Viscosity) 300 บาท
  **อัตราค่าบริการ ต่อ 1 ตัวอย่าง* 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ