วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์:
เป็นสถาบันผลิตวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นนำ 1 ใน 3 ของประเทศ

พันธกิจ:
มี 4 ด้านโดยใช้คำว่า GEAR เป็นตัวแทนของพันธกิจ ได้แก่


1. G = Good Governance Department
(การบริหารภาควิชาให้มีการกำกับองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. E = Excellent in Teaching (การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ)
3. A = Academic Service for Community (การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน)
4. R = Research and Innovation for sustainability(การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 แผนการดำเนินงานของภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดแผนการดำเนินการของภาควิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงการให้บริการวิชาการทางวิศวกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่เรียกว่า SPIRIT ซึ่งประกอบด้วย
S = Service Mind คือ จิตสาธารณะ จิตให้บริการ
P = Patience คือ อดทน สู้งาน
I =  Integrity คือ ซื่อสัตย์ สุจริต
R = Readiness to Work คือ พร้อมทำงาน
I =  Innovative Thinking คือ ความคิดเชิงนวัตกรรม พัฒนา เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์
T = Team Work คือ ทำงานเป็นทีม

โดยในปีนี้ภาควิชาได้จัดทำกิจกรรมทั้งหมด 28 โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนงานแบ่งออกเป็น 10 คณะทำงาน ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการบริหารภาควิชา และโครงการพิเศษ
  • คณะกรรมการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรีภาพ
  • คณะกรรมการศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน
  • คณะกรรมการรอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
  • คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักทะเีบียนและประมวลผล
E-Learning
KKU Email
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าวิศวฯ